Inwestycje

Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego


Stowarzyszenie Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego zostało zarejestrowane w dniu 3 marca 2004 roku na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Poznaniu. Oficjalnie rozpoczęło pracę z dniem 1 października 2004 r. Członkami stowarzyszenia są gminy: Brodnica, Dolsk, Krobia, Książ Wlkp. i Śrem oraz Powiat Śremski. Od 2016 roku członkiem Stowarzyszenia jest gmina Krzywiń. 

W dniu 14 lutego 2005 roku Sąd Rejonowy w Poznaniu zarejestrował zmiany w statucie stowarzyszenia, którego następstwem jest zmiana nazwy na Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego - Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości.

Stowarzyszenie jest zatem kontynuatorem działalności prowadzonej zarówno przez Porozumienie Komunalne Unii Gospodarczej Miast Regionu Śremskiego jak i Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości, szczególnie w zakresie promocji, wspierania przedsiębiorczości, aktywizacji gospodarczej i integracji społeczności lokalnej, obsługi Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości oraz przeciwdziałania bezrobociu. 

Celem Stowarzyszenia jest wspieranie idei samorządu terytorialnego, prowadzenie działań polegających na obronie wspólnych interesów członków stowarzyszenia, a ponadto czynne uczestniczenie w życiu publicznym i społeczno - gospodarczym, przede wszystkim obejmującym obszary działania członków stowarzyszenia. Ponadto celem stowarzyszenia jest podejmowanie działań w szczególności zmierzających do rozwoju gospodarczego regionu objętego działalnością stowarzyszenia oraz przeciwdziałanie bezrobociu.

Unia realizuje swoje cele poprzez:

 1. podejmowanie działalności promującej i wspierającej idee samorządu terytorialnego,
 2. organizowanie społeczności lokalnych wokół celów Stowarzyszenia,
 3. współpracę z innymi samorządami, organizacjami społecznymi oraz instytucjami publicznymi w zakresie realizacji celów Stowarzyszenia,
 4. zbieranie, opracowywanie i nieodpłatne udostępnianie wszelkich informacji dotyczących działalności samorządowej członków Stowarzyszenia, ze szczególnym uwzględnieniem działalności gospodarczej,
 5. współdziałanie z organizacjami i instytucjami zajmującymi się sprawami rozwoju gospodarczego, innowacjami i wdrażaniem wyników badań naukowych oraz zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu oraz zajmującymi się łagodzeniem skutków bezrobocia,
 6. organizowanie i prowadzenie działalności informacyjnej, doradczej i szkoleniowej, w tym ukierunkowanej na osoby rozpoczynające działalność gospodarczą oraz przedsiębiorców już funkcjonujących,
 7. prowadzenie działalności doradczej, informacyjnej i szkoleniowej dla rolników i osób z terenów wiejskich,
 8. prowadzenie banku informacji gospodarczej zawierającego dane o zakładach pracy, profilu produkcji, wolnych mocach produkcyjnych, pomieszczeniach do wykorzystania i ofertach współpracy,
 9. kojarzenie zamierzeń gospodarczych przedsiębiorców, obsługa funduszy pożyczkowych i funduszy poręczeń kredytowych,
 10. realizację zadań zmierzających do rozwoju turystyki i rekreacji na terenie objętym działalnością Stowarzyszenia,
 11. promocję regionu w kraju i zagranicą poprzez udział w targach i wystawach, opracowywanie i sprzedaż folderów, map i informatorów i innych wydawnictw oraz poprzez współpracę z mediami,
 12. usługi biurowe, w tym bindowanie, kserowanie, drukowanie oraz wynajem sali wykładowej,
 13. organizację imprez sportowych, turystycznych i krajoznawczych,
 14. realizację zadań z zakresu kultury oraz dziedzictwa kulturowego, w tym edukacja kulturalna i upowszechnianie kultury,
 15. upowszechnianie i promocja alternatywnych i elastycznych form zatrudnienia oraz metod organizacji pracy,
 16. tworzenie i wsparcie działalności inicjatyw ukierunkowanych na pobudzenie świadomości środowisk lokalnych i ich zaangażowanie w działania na rzecz rozwoju edukacji na terenach wiejskich i podnoszenia poziomu wykształcenia mieszkańców obszarów wiejskich.

http://www.unia.srem.com.pl/

Kontakt:
Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego - Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości
ul. Okulickiego 3,  63 - 100 Śrem
tel./fax: 061 28 32 704, tel. kom.: 698 074 659
e-mail: unia@srem.com.pl
www.unia.srem.com.pl

Osoby do kontaktu:

1. Monika Bulińska - Dyrektor Biura, tel. / fax: 61 28 32 704, e-mail: monika@unia.srem.com.pl

2. Milena Filipowska – Główna księgowa/Starszy specjalista ds. szkoleń i programów pomocowych, tel. kom.: 698 074 659,tel./fax: 061 28 32 704, e-mail: milena@unia.srem.com.pl 

3. Renata Ławniczak- Starszy specjalista ds. funduszy pożyczkowych, tel./fax: 061 28 32 704, e-mail: renata@unia.srem.com.pl