Inwestycje
Opublikowano: 30 maja 2022

Konsultacje Społeczne Programu Współpracy 2021


KONSULTACJE

 

Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń

serdecznie zaprasza

do udziału w konsultacjach, których przedmiotem jest
„Program współpracy Gminy Krzywiń z organizacjami  pozarządowymi
oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021”.

 

 

Podstawa prawna:

a)   Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020r., poz. 1057);

b)   uchwała Nr IX/74/2015 z dnia 23 czerwca 2015 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Krzywiń z przedstawicielami organizacji pozarządowych.

 

Czas trwania:

8 październik 2020 r. – 16 października 2020 r.  

 

Kto może wziąć udział:

Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z terenu Powiatu Kościańskiego działające na obszarze Gminy Krzywiń lub na rzecz jego mieszkańców.

 

Forma konsultacji

Uwagi i opinie można składać:

1) elektronicznie na adres: rada@krzywin.pl,

2) pisemnie (pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta i Gminy w Krzywiniu, ul. Rynek 1, 64-010 Krzywiń),

3) za pośrednictwem platformy „Konsultacje społeczne w gminie Krzywiń” znajdującej się na stronie internetowej www.krzywiń.pl.

 

Projekt programu dostępny jest:

1) na stronie internetowej Urzędu www.krzywin.pl,

2) w biurze nr 1 w Urzędzie Miasta i Gminy Krzywiń.

 

Opinie i uwagi organizacji złożone po terminie zakończenia konsultacji nie będą brane pod uwagę. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę podmiotów biorących udział w konsultacjach. Wyniki konsultacji nie są wiążące dla organów Gminy Krzywiń.

 

 

                                                                                                              Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń

                                                                                                                                  /-/ Jacek Nowak