Opublikowano: 23 czerwca 2020

Sesja Absolutoryjna 29 czerwiec 2020 r.


Sesja Absolutoryjna 29 czerwiec 2020 r.

Z materiałami na Sesję można zapoznać sie pod linkiem  XVII- Sesja

 

Porządek obrad XVII Sesji Rady Miejskiej Krzywinia:

1. Otwarcie Sesji.

2. Przyjęcie protokołu z XVI Sesji Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 18 maja 2020 r.

3. Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej Krzywinia o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń.

5. Informacja o działalności zespołu do spraw opiniowania kandydatów na łąwników Sądu Rejonowego w Kościanie.

6. Przedstawienie raportu o stanie Gminy Krzywiń podsumowującego działalność Burmistrza w roku 2019

7. Debata nad raportem o stanie Gminy Krzywiń podsumowującym działalność Burmistrza w roku 2019

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta i Gminy Krzywiń.

9. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2019 rok

10. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzywiń za rok 2019

11. Przedstawienie informacji o stanie mienia Miasta i Gminy Krzywiń według stanu na dzień 31 grudzień 2019 r.

12. Przedstawienie sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji Kultury za rok 2019.

13. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2019.

14. Debata nad sprawozdaniem finansowym i sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok

15. Przedstawienie opinii Komisji Stałych.

16. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną wniosku w sprawie absolutorium.

17. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej

18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzywiń za 2019 r.

19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Krzywiń z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.

20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIV/104/2019 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy Stałych Komisji Rady Miejskiej Krzywinia na 2020 rok

21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na decyzję Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń

22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XXXI/130/92 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 30 lipca 1992r. w sprawie czasu pracy placówek handlu detalicznego i zakładów gastronomicznych na terenie Miasta i Gminy Krzywiń.

23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć Dyrektora Zespołu Szkół w Krzywiniu

24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Krzywiń na rok szkolny 2020/2021.

25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonej w miejscowości Jerka.

26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zbycia komunalnych lokali mieszkalnych, w miejscowości Bieżyń.

27. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zbycia komunalnych lokali użytkowych, w miejscowości Bieżyń.

28. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej położonej w Mościszkach.

29. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok.

30. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Krzywiń na lata 2020-2043.

31. Wolne głosy i informacje.

32. Zamknięcie sesji.

 

W debacie nad raportem głos mogą zabrać mieszkańcy Gminy Krzywiń, w tym celu należy wypełnić zgłoszenie, uzyskać poparcie 20 mieszkańców i zgłosić się do Przewodniczącej Rady Miejskiej Krzywinia. Szczegóły pod linkiem Pobierz materiały

 

 

M.N.