Opublikowano: 30 października 2019

Relacja z Sesji Rady...


Relacja z Sesji Rady...

W sesji wzięło udział 15 radnych. W pierwszej części tzw. sprawozdawczej Przewodnicząca Rady Miejskiej Krzywinia oraz Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń przedstawili sprawozdania ze swojej działalności w okresie międzysesyjnym. Następnie wręczono podziękowania dla Radnych XII kadencji Rady Miejskiej Młodych Gminy Krzywiń. Młodzież przyjęła z rąk Przewodniczącej i Burmistrza gratulacje oraz wyrazy wdzięczności za swoją pracę w trakcie trwania kadencji. Kolejnym ważnym punktem sesji było wręczenie stypendiów Stowarzyszenia Oświatowego im. Dezyderego Chłapowskiego. Wyróżnienia uczniów dokonał dr hab. Cezary Trosiak, który kieruje pracami stowarzyszenia. Wśród wyróżnionych znaleźli się Anna Wilkowska, Aleksandra Kraśniewska oraz Tobiasz Tomczak. Następnym punktem sesji była informacja o oświadczeniach majątkowych. W części uchwałodawczej rozpatrzono projekty następujących uchwał w sprawie:

- określenia wysokości stawek podatku,

- przyjęcia do realizacji Miejsko - Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

- przyjęcia do realizacji Miejsko - Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, 

- uchwalenia „Program współpracy Gminy Krzywiń z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.",

- uchylenia uchwały Nr XXXIV/242/2017 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 25 września 2017 roku w sprawie powołania Rady Miejskiej Młodych Gminy Krzywiń i nadania jej statutu,

- zgłoszenia sołectwa Gminy Krzywiń do programu ,,Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020",

- wyrażenie zgody na zamianę nieruchomości, zmiany uchwały Nr XXII/594/16 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Krzywiń, gmina Krzywiń,

- zmiany uchwały budżetowej.

W wolnych głosach i wnioskach pojawiły się pytania dotyczące planowanych inwestycji w zakresie infrastruktury drogowej.

Treść podjętych uchwał, wyniki imiennego głosowania oraz nagranie z sesji znajdują się pod linkiem PORTAL MIESZKAŃCA.

 

 

(M.N.)