Inwestycje
Opublikowano: 26 maja 2021

Raport o stanie Gminy Krzywiń za 2020 rok


Raport o stanie Gminy Krzywiń za 2020 rok

Wprowadzona w 2018 roku nowelizacja ustawy o samorządzie gminnym nakłada na Burmistrza obowiązek do 31 maja każdego roku przedstawienia Raportu o stanie gminy. Nowy obowiązek nałożyła na samorządy nowelizacja ustawy o samorządzie gminnym - zgodnie z art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 2020 poz. 713 ze zm.). Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego (w przypadku gminy Krzywiń brak budżetu obywatelskiego, omówiono fundusz sołecki). 

Link do raportu: http://bip.krzywin.pl/krzywin/bip/organy-wladzy-publicznej/burmistrz-miasta-i-gminy/raport-o-stanie-gminy-krzywin-za-rok-2020.html

 

   W debacie nad Raportem o stanie Gminy Krzywiń za 2020 rok głos mogą zabrać mieszkańcy Gminy Krzywiń (art. 28aa ust. 6 ustawy o samorządzie gminnym). Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos, składa do Przewodniczącej Rady Miejskiej Krzywinia zgłoszenie na formularzu, który został umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej.

   Zgłoszenie, o którym mowa powyżej, musi być poparte podpisami 20 osób umieszonymi w Wykazie osób popierających udział mieszkańca w debacie nad raportem o stanie Gminy Krzywiń za 2020 rok (art. 28aa ust. 7 ustawy o samorządzie gminnym). Lista poparcia znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiony Raport.

   W przypadku organizacji Sesji Rady Miejskiej Krzywinia w trybie zdalnym zostanie wygenerowane konto dla osoby chcącej zabrać głos ws. raportu podczas sesji.

red.