Opublikowano: 08 stycznia 2021

Budżet trudny, ale bezpieczny!


Budżet trudny, ale bezpieczny!

21 grudnia 2020 roku radni Rady Miejskiej Krzywinia jednogłośnie przyjęli budżet gminy Krzywiń na 2021 rok! ,,Za” opowiedziało się 14 radnych, jeden nieobecny (radny Paweł Michałowicz). Dziękuję wszystkim Radnym za poparcie przygotowanego przez mnie i przez moich współpracowników budżetu. Podziękowania składam na ręce Skarbnik Miasta i Gminy Krzywiń Honorata Krupka. Trwająca epidemia wpływa negatywnie na gospodarkę, a tym samym na sytuację finansową samorządów – niższe wpływy z PIT – ale z zachowaniem rozsądku udało się stworzyć dobry budżet! W skrócie… Dochody budżetu zaplanowano na poziomie 53.152.096,74 zł, a wydatki na poziomie 51.516.779,74 zł. Nadwyżkę finansową w kwocie 1.635.317,00 zł przeznaczymy na spłatę zobowiązań. I tak np. na transport i łączność wydamy 1.637.501,50 zł, bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 573.720,26 zł, oświata i wychowanie (szkoły i przedszkola) 18.349.828,53 zł, pomoc społeczna 2.659.453,00 zł, rodzina (500 plus) 14.648.500,00 zł, gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3.716.101,04 zł, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.587.978,73 zł, kultura fizyczna 704.859,15 zł. Z budżetu gminy udzielimy również dotacji – dla biblioteki publicznej 580.000,00 zł, 230.000,00 zł dla NGO. Na tereny wiejskie w ramach funduszu sołeckiego wydamy 633.220,43 zł. Wydatki majątkowe, czyli inwestycje planowane są na kwotę 3.749.395,71 zł. Największe planowane wydatki inwestycyjne to:

- Wykup gruntów pod ścieżkę rowerową Czerwona Wieś-Krzywiń-Jerka – 1.000.000,00 zł;

- Poprawa efektywności energetycznej w budynkach Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Bieżyniu w Gminie Krzywiń – poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych – 1.697.311,84 zł (oczekujemy na wyniki konkursu dotacyjnego);

- Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych (w m. Rąbiń) – 700.000,00 zł;

I wiele innych mniejszych inwestycji. Więcej szczegółów: http://krzywin.esesja.pl/.../projekt-uchwaly-budzetowej... Wierzę, że 2021 rok będzie dobry dla nas wszystkich!

                                                                                                                                 Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń

                                                                                                                                            (-)Jacek Nowak