Opublikowano: 22 lipca 2020

Zwrot podatku akcyzowego 2020


Zwrot podatku akcyzowego 2020

Wszystkim rolnikom posiadającym użytki rolne na terenie gminy Krzywiń, przypominamy o możliwości odzyskania podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Aby otrzymać zwrot podatku w drugim terminie należy złożyć wniosek do Burmistrza Miasta i  Gminy w terminie od 3 sierpnia 2020 r. – 31 sierpnia 2020 r.

W związku z trwającą epidemią COVID-19 ulega zmianie proces przyjmowania wniosków tj.

1)     Należy dostarczyć do Urzędu Miasta i Gminy w Krzywiniu już wypełniony kompletny wniosek (do pobrania na stronie www.krzywin.pl lub niezbędne formularze można pobrać na głównym holu Urzędu przy pokoju nr 2)

2)     Wypełniony wniosek wraz z fakturami VAT (lub ich kopie) przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do pokoju nr 2 gdzie wniosek należy pozostawić w specjalnie oznaczonej skrzynce (dokumenty będą poddane 24-godzinnej kwarantannie)

3)     Osoba składająca wniosek otrzyma numer z potwierdzeniem przyjęcia wniosku.

4)     Na wniosku należy wpisać numer kontaktowy wnioskodawcy (ołówkiem).

5)     W przypadku potrzeby uzupełnienia wniosku, stwierdzenia ewentualnych braków pracownik będzie kontaktował się z wnioskodawcą drogą telefoniczną.

6)     Informacje udzielane przez pracowników o wielkości gospodarstwa lub wielkości wykorzystanego limitu  przed wypełnieniem wniosku tylko i wyłącznie drogą telefoniczną (poniżej nr telefonu).

7)     W celu przeprowadzenia sprawnego procesu składania wniosków prosimy producentów rolnych o składanie wniosków o zwrot podatku akcyzowego do Urzędu Miasta i Gminy w Krzywiniu w następujących dniach:

         Termin                       Producenci rolni z miejscowości
- 3 sierpnia 2020 r. - Bielewo, Bieżyń, Teklimyśl, Rogaczewo Wielkie
- 4 sierpnia 2020 r. - Cichowo, Gierłachowo, Jerka, Jurkowo,
- 5 sierpnia 2020 r. - Kopaszewo, Krzywiń, Lubiń
- 6 sierpnia 2020 r. - Łagowo, Łuszkowo, Mościszki
- 7 sierpnia 2020 r. - Nowy Dwór, Rąbiń, Świniec
- 10 sierpnia 2020 r. - Wieszkowo, Zbęchy, Zbęchy Pole, Zgliniec, Żelazno
- 11 sierpnia 2020 r. - Producenci rolni spoza gminy Krzywiń


8)     Producenci rolni, którzy nie złożą wniosków ww. terminach z poszczególnych miejscowości mogą złożyć wniosek po uprzednim umówieniu wizyty drogą telefoniczną.

9)     Osoby przychodzące złożyć wniosek prosimy o założenie maseczki, unikanie grupowania się na korytarzach oraz zachowanie dystansu społecznego min. 1,5 m.

Z uwagi na konieczność zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2, Urząd Miasta i Gminy w Krzywiniu prosi o zachowanie reżimu sanitarnego.

Do wniosku o zwrot podatku dołącza się:

1) faktury VAT (lub ich kopie) stanowiące dowód zakupu oleju napędowego oznaczonego kodem CN 2710 19 43 do 2710 19 48, kodem CN 2710 20 11 do CN 2710 20 19 oraz kodem CN 3826 00 za okres 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku, tj. od dnia 1 lutego 2020 r. do dnia 31 lipca 2020 r.;

2) dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, ustalonej z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk bydła na duże jednostki przeliczeniowe określonych w załączniku do ustawy, na podstawie danych zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych, o którym mowa w rozdziale 2 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 546 oraz z 2018 r. poz. 1642) - w przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła.

UWAGA: w przypadku producenta rolnego, który przedłożył ww. dokument w pierwszym terminie (luty 2020 r.), nie jest wymagane jego ponowne przedłożenie przy składaniu wniosku w drugim terminie – sierpień 2020 r.

Roczny limit zwrotu podatku ustala się jako sumę:

1) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 l oleju napędowego (w 2020 r. - 1,00 zł), liczby 100 oraz powierzchni użytków rolnych  wg. ewidencji gruntów na dzień 1 lutego danego roku 
(100 x ilość użytków rolnych) oraz

2) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 30 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego
w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Podatek będzie zwracany na rachunek bankowy wskazany we wniosku.

Więcej informacji udziela pracownik UMiG Krzywiń pod nr tel. 65 5 170 525 wew. 241 lub 237

Sekretarz Miasta i Gminy Krzywiń

(-)Bartosz Kobus