Inwestycje
Opublikowano: 21 lipca 2022

Zwrot akcyzy sierpień 2022


Zwrot akcyzy sierpień 2022

Wszystkim rolnikom posiadającym użytki rolne na terenie gminy Krzywiń, przypominamy o możliwości odzyskania podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Aby otrzymać zwrot podatku w drugim terminie należy złożyć wniosek do Burmistrza Miasta i  Gminy w terminie od 1 sierpnia 2022 r. – 31 sierpnia 2022 r.    

W celu przeprowadzenia sprawnego procesu składania wniosków prosimy producentów rolnych o składanie wniosków o zwrot podatku akcyzowego do Biura Obsługi Klienta Urzędu Miasta i Gminy w Krzywiniu w następujących dniach:


Termin składania wniosków z podziałem na producentów rolnych wg. miejscowości


1.08.2022 r. - Cichowo, Teklimyśl, Rogaczewo Wielkie, Zgliniec
2.08.2022 r. - Kopaszewo
3.08.2022 r. - Mościszki
4.08.2022 r. - Świniec
5.08.2022 r. - Zbęchy-Pole
8.08.2022 r. - Jerka
9.08.2022 r. - Jurkowo
10.08.2022 r. - Krzywiń
11.08.2022 r. - Lubiń
12.08.2022 r. - Łagowo
16.08.2022 r. - Bielewo
17.08.2022 r. - Bieżyń
18.08.2022 r. - Wieszkowo
19.08.2022 r. - Nowy Dwór
22.08.2022 r. - Zbęchy
23.08.2022 r. - Łuszkowo
24.08.2022 r. - Gierłachowo
25.08.2022 r. - Rąbiń
26.08.2022 r. - Żelazno

 

 

Do wniosku o zwrot podatku dołącza się:

1) faktury VAT (lub ich kopie) stanowiące dowód zakupu oleju napędowego oznaczonego kodem CN 2710 19 43 do 2710 19 48, kodem CN 2710 20 11 do CN 2710 20 19 oraz kodem CN 3826 00 za okres 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku, tj. od dnia 1 lutego 2022 r. do dnia 31 lipca 2022r.;

2) dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, ustalonej z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk bydła na duże jednostki przeliczeniowe określonych w załączniku do ustawy, na podstawie danych zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych, o którym mowa w rozdziale 2 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 546 oraz z 2018 r. poz. 1642) - w przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła.

UWAGA: w przypadku producenta rolnego, który przedłożył ww. dokument w pierwszym terminie (luty 2022 r.), nie jest wymagane jego ponowne przedłożenie przy składaniu wniosku w drugim terminie – sierpień 2022 r.

Roczny limit zwrotu podatku ustala się jako sumę:

1) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 l oleju napędowego (w 2022 r. - 1,00 zł), liczby 110 oraz powierzchni użytków rolnych  wg. ewidencji gruntów na dzień 1 lutego danego roku 
(110 x ilość użytków rolnych) oraz

2) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 40 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego
w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Podatek będzie zwracany na rachunek bankowy wskazany we wniosku.

Więcej informacji udziela pracownik UMiG Krzywiń pod nr tel. 65 517 05 25 wew. 241 lub 237