Inwestycje
Opublikowano: 03 lipca 2023

Zaświadczenie o pełnieniu funkcji sołtysa – informacje!


Zaświadczenie o pełnieniu funkcji sołtysa – informacje!

W dniu 1 lipca 2023 r. wchodzi w życie ustawa o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji Sołtysa. Świadczenie wypłacane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przysługuje sołtysom i byłym sołtysom, którzy: ukończyli 60 (kobiety) lub 65 (mężczyźni) lat, pełnili funkcje sołtysa na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym przez co najmniej 2 kadencje, nie mniej niż 8 lat. Nie ma wymogu pełnienia funkcji sołtysa przez 8 lat w sposób ciągły. Do czasu pełnienia funkcji sołtysa wlicza się również czas pełnienia tej funkcji przed wejściem w życie ustawy 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, jeżeli osoba ta pełniła następnie funkcję sołtysa na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym.

W związku z powyższym Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń będzie na podstawie posiadanych dokumentów archiwalnych wydawał zaświadczenia o pełnieniu funkcji sołtysa.

W przypadku jeżeli w Urzędzie Gminy w Krzywiniu nie będzie dokumentów potwierdzających pełnienie tej funkcji przez daną osobę, osoba wnioskująca do KRUS o przyznanie świadczenia może dołączyć swoje oświadczenie o pełnieniu funkcji sołtysa wraz z pisemnymi oświadczeniami, potwierdzającymi ten fakt, przez co najmniej 5 osób zamieszkujących sołectwo w czasie, w którym wnioskodawca pełnił funkcję sołtysa.

W załączeniu:

1. Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o pełnieniu funkcji sołtysa.

2. Ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa.