Opublikowano: 15 czerwca 2018

XLIV Sesja


W poniedziałek, 25 czerwca br., o godz. 10.00, w sali ,,Domu Strażaka'' w Krzywiniu odbędzie się XLIV Sesja Rady Miejskiej Krzywinia.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Sesji.
  2. Przyjęcie protokołu z XLII Sesji Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 17 maja  2018 r.
  3. Przyjęcie protokołu z XLIII Sesji Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 29  maja 2018 r.
  4. Informacja Przewodniczącej Rady  Miejskiej Krzywinia o działaniach podejmowanych  w okresie międzysesyjnym.

5.  Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń.

6.  Interpelacje i zapytania Radnych.

7.  Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta  i Gminy Krzywiń za rok 2017, sprawozdania finansowego za 2017 rok  i informacji o stanie mienia na dzień 31 grudnia 2017 roku:

7.1   przedstawienie   sprawozdania finansowego  Miasta i Gminy Krzywiń za rok 2017,

7.2   przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu  Miasta i Gminy Krzywiń za rok 2017.

7.3   przedstawienie informacji o stanie mienia Miasta i Gminy Krzywiń według stanu na dzień 31 grudzień 2017 r.

7.4   przedstawienie sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji Kultury za rok 2017.

7.5   przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2017.

7.6   debata nad sprawozdaniem finansowym i sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok

7.7   przedstawienie opinii Komisji Stałych.

7.8   przedstawienie przez Komisję Rewizyjną wniosku w sprawie absolutorium.

7.9   przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej.

  1. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

8.1     zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzywiń za 2017 rok.

8.2     udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Krzywiń z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.

8.3     sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Kopaszewie.

8.4     wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Gminy Krzywiń.

8.5      zmiany uchwały budżetowej na rok 2018.

8.6     zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Krzywiń na lata 2018-2033.

8.7     sprawie zwiększenia udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.

  1. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
  2. Wolne głosy i informacje.
  3. Zamknięcie sesji.

                                                                                                                                        Przewodnicząca Rady Miejskiej Krzywinia

                                                                                                                                                           /-/ Krystyna Motławska