Opublikowano: 26 lutego 2021

Uzależniania – gdzie szukać pomocy?


Uzależniania – gdzie szukać pomocy?

Od 1 marca br., osoby, które czują, że tracą kontrolę nad ilością i częstotliwością spożywanego alkoholu oraz ich rodziny, mogą szukać wsparcia w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krzywiniu (ul. Chłapowskiego 34, budynek Centrum Usług Społecznych, II p. ). Szczegółowych informacji udziela Pełnomocnik Burmistrza ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pod numerem telefonu: 601 866 476. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krzywiniu działa w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 26 października 1982 r., o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1916 ze zm.). Członkami komisji są przedstawiciele Urzędu Miasta i Gminy Krzywiń, Ośrodka Pomocy Społecznej, Policji, a także specjalista z zakresu, profilaktyki uzależnień, przemocy domowej i rozwiązywania problemów alkoholowych Aktualnie, na mocy zarządzenia nr 124/2019 z 3 października 2019 r., Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń, komisja pracuje w następującym składzie:

- Bartosz Kobus – Przewodniczący

- Arkadiusz Kaczmarek – Pełnomocnik Burmistrza ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Członkowie:

- Sławomir Krzysztofik

- Agnieszka Szczerbal

- Anna Pawlak

Zakres i cele działania komisji:

Komisja inicjuje i monitoruje działania związane z edukacją i profilaktyką rozwiązywania problemów alkoholowych. Celem działania jest ograniczenie dostępności alkoholu, zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej, rehabilitacyjnej osobom uzależnionym, podejmowanie działań w związku z podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie oraz zwiększanie zdolności osób do radzenia  sobie z istniejącymi problemami alkoholowymi. Podejmowane działania mają za zadanie wsparcie osób uzależnionych i ich rodziny. Kształtowanie zdrowego stylu życia oraz pomoc rodzinom w trudnych sytuacjach życiowych. Komisja uprawniona jest do podejmowania czynności zmierzających do sądowego orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu, zobowiązanie poddania się leczeniu odwykowemu. Ponadto, komisja realizuje określone ustawowe zadanie gminy w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych a w szczególności:

- wydawanie postanowień dotyczących zgodności lokalizacji punktu sprzedaży napojów alkoholowych z Uchwałą Rady Gminy Krzywiń,

- prowadzenie kontroli przestrzegania warunków i spożywania napojów alkoholowych,

- prowadzenie profilaktycznej  działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych ,

- prowadzenie działań zmierzających do poddania się leczeniu odwykowemu osób, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich.

Komisja obejmuje zasięgiem swojego działania teren Gminy Krzywiń.

Kontakt do Arkadiusza Kaczmarka, Pełnomocnika Burmistrza ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - tel.: 601 866 476.

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie ,,Niebieska Linia'' - tel.: 800 120 002.