Opublikowano: 05 lutego 2019

Szkolenie Radnych...


Szkolenie Radnych...

Radni Rady Miejskiej Krzywinia uczestniczyli w szkoleniu nt. "Status Prawny Radnego".  Szkolenie zostało zorganizowane w ramach współpracy Gminy Krzywiń z Wielkopolskim Ośrodkiem Kształcenia i Studiów Samorządowych. Szkolenie było bezpłatne. Tematyka szkolenia:

- Rada gminy/powiatu i jej kompetencje. Relacja prawna do kompetencji organu wykonawczego w strukturze samorządu terytorialnego.
- Inicjatywa uchwałodawcza i sesje rady.
- Uzyskanie, rozpoczęcie wykonywania i wygaśnięcie mandatu radnego. Analiza z uwzględnieniem nowych regulacji prawnych.
- Prawa radnego i jego status jako funkcjonariusza publicznego. Prawne możliwości egzekwowania uprawnień.
- Dostęp do informacji publicznej. Znaczenie art. 24 ust. 2 u.s.g i 21 ust. 2a u.s.p.
- Obowiązki radnego i skutki ich niedopełnienia.
- Ograniczenia prawne wiążące radnych – zakazy i  konsekwencje ich naruszenia.
- Oświadczenia majątkowe.
- Rozpatrywanie petycji, skarg i wniosków przez organ stanowiący.
- Interpelacje i zapytania radnych.

 

(M.N.)