Inwestycje
Opublikowano: 21 lutego 2022

Świadczenie ratownicze dla strażaków -ratowników z OSP (tzw. dodatek do emerytury)


Świadczenie ratownicze dla strażaków -ratowników z OSP (tzw. dodatek do emerytury)

Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych strażakowi ratownikowi OSP przysługuje świadczenie ratownicze (corocznie waloryzowane) z tytułu wysługi lat w OSP w wysokości 200 zł.

Prawo do tego świadczenia przysługuje strażakowi ratownikowi OSP, który czynnie uczestniczył jako członek OSP w działaniach ratowniczych lub akcjach ratowniczych (wymagany bezpośredni udział co najmniej raz w roku) - przez co najmniej przez 25 lat (w przypadku mężczyzn) oraz 20 lat (w przypadku kobiet). Przy naliczaniu okresu czynnego uczestnictwa w działaniach ratowniczych nie jest wymagane zachowanie ciągłości wysługi lat w OSP.

Wniosek o przyznanie świadczenia ratowniczego opublikowany w Dzienniku Ustaw zawiera podstawowe informacje dotyczące danych osobowych oraz określa załączniki, które potwierdzają bezpośredni udział wnioskodawcy w działaniach ratowniczych. Potwierdzeniem bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych od 1 stycznia 2022 r. jest dokumentacja prowadzona przez Państwową Straż Pożarną.

Od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2021 r. jest to dokumentacja PSP lub pisemne oświadczenie trzech świadków. Udział w akcjach ratowniczych prowadzonych do 31 grudnia 2011 r. potwierdzany jest przez pisemne oświadczenie trzech świadków.

Przynajmniej jednym ze świadków musi być osoba, która pełniła funkcje publiczne lub była zatrudniona w urzędzie obsługującym organ administracji samorządowej w okresie, kiedy wnioskodawca brał udział w działaniach ratowniczych. Oświadczenia podlegają weryfikacji przez właściwego wójta, burmistrza lub prezydenta miasta pod względem jego wiarygodności, a następnie są przekazywane do zatwierdzenia właściwemu komendantowi powiatowemu (miejskiemu) Państwowej Straży Pożarnej.

Po otrzymaniu wniosku wraz z załącznikami komendant powiatowy (miejski) PSP właściwy dla siedziby OSP strażaka ratownika OSP w formie decyzji przyznaje świadczenie ratownicze. Niekompletny wniosek pozostaje bez rozpoznania. Postępowanie o przyznanie świadczenia ratowniczego kończy się nie później niż w terminie 60 dni od dnia złożenia wniosku o przyznanie tego świadczenia.

Prawo do świadczenia ratowniczego w wysokości 200 zł z tytułu wysługi lat przysługuje strażakowi ratownikowi OSP, który czynnie uczestniczył w działaniach lub akcjach ratowniczych w przypadku mężczyzn – przez co najmniej 25 lat i osiągnął 65 rok życia, w przypadku kobiet – przez co najmniej 20 lat i ma co najmniej 60 lat. Przez czynne uczestnictwo należy rozumieć bezpośredni udział przynajmniej raz w roku w działaniach lub akcjach ratowniczych. 

Świadczenie wypłaca Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA:
- wypłata następuje miesięcznie, do 15. dnia każdego miesiąca kalendarzowego, począwszy od miesiąca, w którym przyznano świadczenie ratownicze (art. 18 ust. 2 ustawy);
- zgodnie z art. 51. ust 1. ustawy, osobie, która złoży wniosek o przyznanie świadczenia ratowniczego w terminie 9 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, przyznaje się prawo do świadczenia ratowniczego od   miesiąca wejścia w życie ustawy, o ile w miesiącu tym spełniała wszystkie niezbędne warunki do nabycia prawa do świadczenia ratowniczego.

Wzór wniosku o przyznanie świadczenia określa rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych z dnia 2 lutego 2022 r. (Dz.U. 2022R poz. 316) wydane na podstawie art. 17 ust.11 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych.

Więcej informacji udziela pracownik Urzędu Miasta i Gminy w Krzywiniu Pani Barbara Matyjaszczyk – tel. 655170525 wew. 200 lub 212 lub Sekretarz Miasta i Gminy Krzywiń Bartosz Kobus (e-mail: bartosz.kobus@krzywin.pl) oraz Komenda PSP w Kościanie. 

Wniosek, druk oświadczeń oraz instrukcja pomocnicza dla Dh do pobrania w załącznikach.

Sekretarz Miasta i Gminy Krzywiń

Prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Krzywiniu

Bartosz Kobus