Opublikowano: 16 lutego 2021

Rada będzie obradować...


Rada będzie obradować...

Na dzień 18 lutego 2021 roku na godz. 17.00 zaplanowano Wspólne Posiedzenie Stałych Komisji  Rady Miejskiej Krzywinia. Głównym tematem będzie zapoznanie się z materiałami na XXII Sesję Rady Miejskiej. Krzywinia, która planowana jest na 22 lutego 2021 roku. Posiedzenia Rady Miejskiej Krzywinia zaplanowano w formie zdalnej z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. Posiedzenia  zostały zwołane w tym trybie na podstawie art. Art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 ze zm.)

Link do posiedzień Rady ESESJA- RADA MIEJSKA KRZYWINIA

Podstawa prawna:

Art. 15zzx „1. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego oraz działające kolegialnie organy: wykonawcze w jednostkach samorządu terytorialnego, w związkach jednostek samorządu terytorialnego, w związku metropolitalnym, w regionalnych izbach obrachunkowych, samorządowych kolegiach odwoławczych oraz w organach pomocniczych jednostek samorządu terytorialnego mogą zwoływać i odbywać obrady, sesje, posiedzenia, zgromadzenia lub inne formy działania właściwe dla tych organów, a także podejmować rozstrzygnięcia, w tym uchwały, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość lub korespondencyjnie (zdalny tryb obradowania).

2.  Obradowanie w zdalnym trybie zarządza osoba uprawniona do przewodniczenia danemu organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz innemu organowi działającemu kolegialnie”.

 

Zarówno w sesjach jak i w komisjach udział mieszkańców jest możliwy poprzez zgłoszenie problemów, zapytań drogą telefoniczną lub elektroniczną na nr telefonu Biura Rady tj. 65 5 170 525 wew. 214 lub rada@krzywin.pl do dnia sesji włącznie do godz. 14. Jak najbardziej możliwe jest również przekazanie pytania radnemu, który w sposób naturalny jest przedstawicielem społeczeństwa w swoim okręgu wyborczym.  Jeżeli Mieszkaniec ma życzenie osobistego uczestnictwa w obradach i forma opisana przeze mnie powyżej Jego nie zadawala - może On również zgłosić się w dniu roboczym poprzedzającym obrady danej Komisji czy Wspólnego Posiedzenia Stałych Komisji Rady  pod adres mailowy rada@krzywin.pl w celu otrzymania numeru ID na dane posiedzenie.  W dniu obrad Komisji czy Wspólnego Posiedzenia Stałych Komisji Rady Mieszkaniec, który się zgłosił  otrzyma numer ID do zdalnego posiedzenia umożliwiający wstęp na posiedzenie.

Każdorazowe zgłoszenie mailowe Mieszkańca do Biura Rady w celu otrzymania numeru ID zarówno dla celów sesji zdalnej jak i zdalnych Komisji Rady czy Wspólnych Posiedzeń Stałych Komisji Rady winno zawierać oświadczenie następującej treści:

„Oświadczam, że wyrażam zgodę na ujawnienie  moich danych osobowych oraz administrowanie moimi danymi osobowymi zgodnie z przepisami RODO.”

 

M.N.