Program Współpracy 2019


Rada Miejska Krzywinia w dniu 30 pażdziernika 2018 roku uchwaliła "Program współpracy Gminy Krzywiń z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na
rok 2019.


Pliki do pobrania: