Program Współpracy 2018


Uchwała Nr XXXV/246/2017 w sprawie: uchwalenia „Program współpracy Gminy Krzywiń z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018."