Inwestycje
Opublikowano: 08 listopada 2022

Nabór uzupełniający - granty PPGR


Nabór uzupełniający - granty PPGR

Burmistrz Krzywinia ogłasza nabór uzupełniający w ramach projektu grantowego "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR".

W wyniku powstania oszczędności poprzetargowych, ogłasza się dodatkowy nabór Beneficjentów w Konkursie Grantowym Cyfrowa Gmina – „Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowana lata 2014-2020.


ZAKRES POMOCY

Nowy, ubezpieczony sprzęt komputerowy (laptop) wraz z wgranym systemem operacyjnym. Otrzymany w ramach konkursu i przekazany na własność sprzęt komputerowy zostanie przeznaczony do wyłącznego użytku ucznia na potrzeby nauki szkolnej (w tym nauki zdalnej).


ZGŁOSZENIA

Ze względu na ograniczoną pulę środków i krótki czas do rozliczenia projektu, decydować będzie kolejność złożenia zgłoszeń. 

Zgłoszenia będą przyjmowane w terminie od  8 do 14 listopada 2022 roku w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Krzywiń w godzinach pracy urzędu. 

Za termin złożenia zgłoszenia uważa się datę doręczenia / wpływu do Urzędu Miasta i Gminy Krzywiń w/w terminie.

Zgłoszenia o przyznanie grantu rozpatruje się na bieżąco w kolejności wpływu kompletnych zgłoszeń. 

Urząd Miasta i Gminy Krzywiń nie dokonuje sprawdzenia / weryfikacji zgłoszeń przed ich złożeniem. 

Złożenie zgłoszenia niepełnego,  zawierające braki skutkuje odrzuceniem wniosku bez możliwości jego poprawy/uzupełnienia. 

Pierwszeństwo przyznania sprzętu komputerowego będą miały osoby, które złożyły wnioski w pierwszej turze nabory, a nie otrzymały wsparcia.


 UPRAWNIENI


1. Uczniowie szkół podstawowych (od szkoły zero – 6 lat) i średnich (nie dotyczy tegorocznych absolwentów szkół średnich), spełniający łącznie wszystkie warunki:

- uczeń zamieszkuje miejscowość lub gminę , w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej (PPGR) lub występowało na terenie gminy mienie/nieruchomość PPGR, w tym nieruchomości zamieszkiwane przez byłych pracowników PPGR;

- uczeń jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/opiekun prawny) osoby, która pracowała niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwała w miejscowości lub gminie objętej PPGR;

- uczeń nie otrzymał na własność lub w drodze użyczenia, w latach 2020, 2021, 2022, sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy;

- uczeń nie otrzymał laptopa w pierwszym naborze PPGR

2. Uczniowie szkół dla dorosłych i studenci nie są uprawnieni do otrzymania wsparcia.


DOKUMENTY

Aby przystąpić do konkursu należy złożyć następujące dokumenty:

W przypadku ucznia niepełnoletniego:

1. Oświadczenie Dla Rodzica/Opiekuna Prawnego do którego należy dołączyć:  (ZAŁĄCZNIK 1)
a) kserokopia legitymacji szkolnej (jeżeli uczeń posiada)

b) kserokopia zaświadczenia o zatrudnieniu, umowy o pracę, świadectwa pracy, legitymacji służbowych, dokumentów z ZUS/KRUS/składnic akt/KOWR, etc. potwierdzające fakt zatrudnienia krewnego w linii prostej (rodzica, dziadka/babci, pradziadka/prababci) w Państwowym Przedsiębiorstwie Gospodarki Rolnej PPGR. 

c) poświadczenie pokrewieństwa dziecka uprawnionego do otrzymania sprzętu komputerowego z członkiem rodziny, który to pracował niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwał w miejscowości lub gminie objętej PPGR (odpis skrócony aktu urodzenia, odpis skrócony aktu małżeństwa)

2. Klauzula Informacyjna Dotycząca Przetwarzania  Danych Osobowych (ZAŁĄCZNIK 3)

W przypadku ucznia pełnoletniego:

1. Oświadczenie Ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność do którego należy dołączyć: (ZAŁĄCZNIK 2)
a) kserokopia legitymacji szkolnej (jeżeli uczeń posiada).
b) kserokopia zaświadczenia o zatrudnieniu, umowy o pracę, świadectwa pracy, legitymacji służbowych, dokumentów z ZUS/KRUS/składnic akt/KOWR, etc. potwierdzające fakt zatrudnienia krewnego w linii prostej (rodzica, dziadka/babci, pradziadka/prababci) w Państwowym Przedsiębiorstwie Gospodarki Rolnej PPGR.

c) poświadczenie pokrewieństwa dziecka uprawnionego do otrzymania sprzętu komputerowego z członkiem rodziny, który to pracował niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwał w miejscowości lub gminie objętej PPGR (odpis skrócony aktu urodzenia, odpis skrócony aktu małżeństwa)

2. Klauzula Informacyjna Dotycząca Przetwarzania Danych Osobowych (ZAŁĄCZNIK 3)


Weryfikacja zgłoszeń odbywać się będzie tylko na podstawie zaświadczeń lub innych dokumentów wystawionych przez instytucje organów publicznych. Informacje takie jak zeznania osób fizycznych, nie stanowią podstawy do uznania prawidłowego poświadczenia zatrudnienia w PGR.


MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Kancelaria Urzędu Miasta i Gminy w Krzywiniu, ul. Rynek 1, 64-010 Krzywiń, w godzinach pracy Urzędu. Zgłoszenia będą przyjmowane od 8 do 14 listopada 2022 r.