Opublikowano: 07 lutego 2020

Konsultacje społeczne!


Konsultacje społeczne!

Zarządzenie nr 25/2020

Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń

z dnia 4 lutego 2020 roku

 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektów uchwał w sprawie: zmiany uchwały nr IV/26/2019 Rady Miejskiej Krzywinia dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia  statutu Gminy Krzywiń oraz zmiany uchwały nr VI/39/2015 z dnia 23 marca 2015 roku w sprawie nadania statutów Sołectwom Gminy Krzywiń, zmienionej uchwałą nr XLVI/315/2018 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 30 października 2018 roku w sprawie  zmiany uchwały nr VI/39/2015 z dnia 23 marca 2015 roku w sprawie nadania statutów Sołectwom Gminy Krzywiń

 

            Na podstawie art.5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz w związku z §5 ust. 1 Uchwały nr IX/74/2015 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 23 czerwca 2015 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Krzywiń, zarządzam, co następuje:

 

§1. Zarządzam przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących:

1. Projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr IV/26/2019 Rady Miejskiej Krzywinia dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia  statutu Gminy Krzywiń

 2. Projektu w sprawie zmiany uchwały nr VI/39/2015 z dnia 23 marca 2015 roku w sprawie nadania statutów Sołectwom Gminy Krzywiń, zmienionej uchwałą nr XLVI/315/2018 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 30 października 2018 roku w sprawie  zmiany uchwały nr VI/39/2015 z dnia 23 marca 2015 roku w sprawie nadania statutów Sołectwom Gminy Krzywiń

 §2. Celem konsultacji jest zebranie opinii i uwag dotyczących zagadnień, o którym mowa w §1.

§3. Obszar konsultacji obejmuje obszar Miasta i Gminy Krzywiń.

§4. Ustalam następujący termin prowadzenia konsultacji:

1. Termin rozpoczęcia konsultacji: 11 lutego 2020 roku

2. Termin zakończenia konsultacji: 20 lutego 2020 roku.

 §5. Sposób przeprowadzenia konsultacji:

1. Uwagi i opinie dotyczące przedmiotowych projektów uchwał zgłaszane:

a) elektronicznie na adres: rada@krzywin.pl

b) pisemnie (pocztą tradycyjną: Urząd Miasta i Gminy w Krzywiniu, ul. Rynek 1, 64-010 Krzywiń),

2. Bezpośrednie otwarte spotkania (Zebrania Wiejskie).

 §6. Adresaci zostaną poinformowani o odbywających się konsultacjach społecznych poprzez:

1. Informację umieszczoną na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Krzywiniu,

2. Informację umieszczoną na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Krzywiniu,

3. Informację umieszczoną na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Krzywiniu.

 §7. Wyniki konsultacji zostaną przedstawione w postaci komunikatu na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Krzywiniu, stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz tablicy ogłoszeń w ciągu 7 dni od zakończenia konsultacji społecznych.

 §8. Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi ds. Obsługi Rady Miejskiej Krzywinia.

 §9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                                                     /-/Jacek Nowak

                                                                                                          Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń