Opublikowano: 07 października 2019

Konsultacje NGO


Konsultacje NGO

Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń serdecznie zaprasza do udziału w konsultacjach, których przedmiotem jest „Program współpracy Gminy Krzywiń z organizacjami  pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020”.

Podstawa prawna:

a)    Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019r. ,poz. 668 ze zm.);

b)   uchwała Nr IX/74/2015 z dnia 23 czerwca 2015 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Krzywiń z przedstawicielami organizacji pozarządowych.

 

Czas trwania:

14 październik 2019r. – 21 października 2019r.  

 

Kto może wziąć udział:

Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z terenu Powiatu Kościańskiego działające na obszarze Gminy Krzywiń lub na rzecz jego mieszkańców.

 

Forma konsultacji:

1)   pisemne lub elektroniczne składanie uwag i opinii.

 

Projekt programu dostępny jest:

1) na stronie internetowej Urzędu www.krzywin.pl,

2) w biurze nr 19 w Urzędzie Miasta i Gminy Krzywiń.

 

Uwagi, opinie w wersji elektronicznej należy odesłać na adres: rada@krzywin.pl lub w wersji papierowej pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy Krzywiń, ul. Rynek 1, 64-010 Krzywiń.

 

Opinie i uwagi organizacji złożone po terminie zakończenia konsultacji nie będą brane pod uwagę. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę podmiotów biorących udział w konsultacjach. Wyniki konsultacji nie są wiążące dla organów Gminy Krzywiń.

 

 

                                                                                                                Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń

                                                                                                                               /-/  Jacek Nowak