Opublikowano: 24 kwietnia 2019

Komunikat Banku - BS Kościan


ZAWIADOMIENIE

Zebrania Grup Członowskich 2019

Na podstawie § 21 ust. 3 Statutu Banku Spółdzielczego w Kościanie zwołujemy Zebrania Grup Członkowskich dla Członków Banku Spółdzielczego w Kościanie w następujących terminach:

I GRUPA obejmująca członków zamieszkałych, mających siedzibę lub prowadzących działalność gospodarczą na terenie miasta i gminy Krzywiń - zebranie odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2019r. (piątek) w Restauracji Parkowa w Krzywiniu ul. Kościańska 11 o godzinie 10:00;
II GRUPA obejmująca członków zamieszkałych, mających siedzibę lub prowadzących działalność gospodarczą na terenie gminy Kamieniec – zebranie odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2019r. (piątek) w Oddziale Banku w Kamieńcu o godzinie 14:00;
III GRUPA obejmująca członków zamieszkałych, mających siedzibę lub prowadzących działalność gospodarczą na terenie miasta Kościana lub gminy Kościan oraz na terenie pozostałych niewymienionych wyżej gmin – zebranie odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2019r. (poniedziałek) w lokalu Restauracji Finezja w Kościanie o godzinie 10:00.
Projekt porządku Zebrań Grup Członkowskich jest następujący:

Otwarcie Zebrania.
Wybór przewodniczącego i sekretarza Zebrania w głosowaniu jawnym.
Sprawdzenie listy obecności przez przewodniczącego Zebrania.
Przedstawienie projektu Regulaminu Zebrania i porządku obrad.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Zebrania i porządku obrad.
Przedstawienie sprawozdania z działalności Banku w roku 2018, wykonania uchwał ZP oraz wniosków z poprzedniego Zebrania Grupy Członkowskiej.
Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2018.
Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2018, w tym ocena stosowania Polityki Ładu Korporacyjnego oraz ocena funkcjonowania polityki wynagrodzeń.
Przedstawienie spraw, które będą przedmiotem uchwał Zebrania Przedstawicieli.
Rozpatrzenie sprawozdań Zarządu i Rady, sprawozdania finansowego, uchwalenie wniosków i opinii przez zebranych Członków.
Odczytanie protokołu z Zebrania Grupy przez sekretarza Zebrania i podjęcie uchwały w sprawie jego przyjęcia.
Zamknięcie Zebrania Grupy Członkowskiej.
Zapraszamy wszystkich Członków do udziału w Zebraniu

Zarząd Banku Spółdzielczego w Kościanie