Komisja konkursowa NGO


Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń zaprasza osoby wskazane przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 wyżej wymienionej ustawy, do zgłaszania się na kandydatów na członków Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach ogłoszonych przez Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń otwartych konkursów ofert na wykonywanie w 2019 roku zadań publicznych będących realizacją zadań samorządu gminnego w zakresie kultury fizycznej, kultury, przeciwdziałania alkoholizmowi.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń zgodnie z uchwałą NR XVLI/320/2018 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 30 października 2018 r.  w sprawie: uchwalenia „Program współpracy Gminy Krzywiń z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019" powołał komisję konkursową w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na wykonywanie w 2019 roku zadań publicznych będących realizacją zadań Miasta i Gminy Krzywiń w zakresie kultury fizycznej, kultury, przeciwdziałania alkoholizmowi.