Opublikowano: 19 czerwca 2019

Komisja Gospodarcza jednogłośnie "za"


Komisja Gospodarcza jednogłośnie 'za'

Komisja Gospodarcza na posiedzeniu w dniu 19 czerwca 2019 roku  po zapoznaniu się z:

a)    sprawozdaniem finansowym Miasta i Gminy Krzywiń sporządzone na dzień 31 grudnia 2018,

b)    sprawozdaniem  z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzywiń za 2018 rok  wraz z informacją o stanie mienia Miasta i Gminy Krzywiń na dzień 31.12.2018 rok,

c)    uchwałą  Nr SO-0954/48/11/Ln/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 23 kwietnia 2019 roku w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Krzywiń za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego jednostki samorządu terytorialnego i objaśnieniami,

pozytywnie jednogłośnie (5 za) zaopiniowała wykonanie budżetu Miasta i Gminy Krzywiń za 2018 r.

Ponadto Komisja zapoznała się z materiałami na VIII Sesję, która odbędzie się w dniu 24 czerwca 2019 r.