Opublikowano: 17 czerwca 2019

Kolejne obrady Komisji za nami...


Kolejne obrady Komisji za nami...

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji zgodnie z planem pracy odbyła posiedzenie w celu zaopiniowania wykonania budżetu za 2018 r.

Członkowie Komisji po zapoznaniu się z

a)    sprawozdaniem finansowym Miasta i Gminy Krzywiń sporządzone na dzień 31 grudnia 2018,

b)    sprawozdaniem  z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzywiń za 2018 rok  wraz z informacją o stanie mienia Miasta i Gminy Krzywiń na dzień 31.12.2018 rok,

c)    uchwałą  Nr SO-0954/48/11/Ln/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 23 kwietnia 2019 roku w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Krzywiń za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego jednostki samorządu terytorialnego i objaśnieniami.

pozytywnie (5 za) zaopiniowali wykonanie budżetu Miasta i Gminy Krzywiń za 2018 r.