Opublikowano: 09 maja 2019

Cena 1m3 ścieków - ważne informacje!


Cena 1m3 ścieków - ważne informacje!

Szanowni Mieszkańcy Krzywinia,

Od 1 maja br. rozpoczynamy naliczanie odprowadzania ścieków do zbiorczej kanalizacji sanitarnej w m. Krzywiń. Na początku miesiąca pracownicy ZUW Wschowa odczytają liczniki wodomierzy. Osoby, które używają wodę również do podlewania np. ogrodu mogą założyć podlicznik, którzy zamontują pracownicy wodociągów (kontakt ZUW Wschowa). Zachęcamy do skorzystania z takiego rozwiązania.

Pamiętaj! Oszczędzając wodę, dbasz o środowisko!

Zakończono proces technologicznego rozruchu naszej nowej oczyszczalni. Do nowobudowanej sieci kanalizacji sanitarnej podłączyło się ponad 92% mieszkańców Krzywinia. Oczyszczalnia ścieków w Krzywiniu pracuje sprawnie, wyniki oczyszczonych ścieków spełniają wszystkie obowiązujące normy. Od 1 stycznia 2018 roku obowiązuje w Polsce nowe prawo wodne, w myśl którego stawki za odprowadzanie ścieków reguluje decyzja wydana przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie (Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu). Rada Miejska Krzywinia w dniu 30 kwietnia 2019 roku podjęła uchwałę w sprawie dopłat dla odbiorców usług zbiorowego odprowadzania ścieków.

 Cena za 1m3 odprowadzonego ścieki to 9,25 zł netto. Do każdej faktury doliczona będzie jednorazowa opłata abonamentowa od 7,82-13,05 zł netto w zależności od grupy taryfowej.

 Wzór umowy o odprowadzanie ścieków, wzór ogólnych warunków umowy (OWU) oraz informacja konsumencka znajduje się na stronie www.krzywin.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 Podpisywanie umów – obecność obowiązkowa!

 W celu sprawnego przygotowania i podpisania umowy zapraszamy do utworzonego tymczasowego Biura Obsługi Klienta w Urzędzie Miasta i Gminy w Krzywiniu, ul. Rynek 1, 64-010 Krzywiń, Sala Narad od 13 do 17 maja 2019 roku w godzinach 12:00-17:00. Profesjonalną obsługę, przedstawienie taryf, opłat oraz wprowadzonego systemu naliczania zapewnią pracownicy UMIG Krzywiń kierownik oczyszczalni Pan Sławomir Jędrzejczak oraz Pani Emilia Berdychowska.

Przy podpisywaniu umowy prosimy o okazanie się następującymi dokumentami:

1)     dowód osobisty,

2)     akty własności lub umowa dzierżawy / najmu nieruchomości.

Na wszelkie pytania odpowiedzi udzielają pracownicy UMIG Krzywiń:

1)      Sławomir Jędrzejczak – Kierownik Oczyszczalni Ścieków w Krzywiniu – tel. 518 857 151; e-mail: slawomir.jedrzejczak@krzywin.pl

2)      Emilia Berdychowska – podinspektor ds. rozliczeń tel. 65 517 05 25 wew. 260, 238; e-mail: emilia.berdychowska@krzywin.pl

3)      Bartosz Kobus – Sekretarz Miasta i Gminy Krzywiń tel. 65 517 05 25 wew. 202; e-mail: bartosz.kobus@krzywin.pl

Razem dla czystego środowiska, dla Krzywinia!

Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń

(-)Jacek Nowak