Opublikowano: 15 kwietnia 2019

Bank Spółdzielczy - zebranie członków


Na podstawie § 21 ust. 3 Statutu Banku Spółdzielczego w Kościanie zwołujemy Zebranie Grupy Członkowskiej dla Członków Banku zamieszkałych na terenie miasta i gminy Krzywiń.

Zebranie odbędzie się w dniu 26.04.2019r. /piątek/ o godzinie 10,00 w Restauracji Parkowa w Krzywiniu ul. Kościańska 11. Zarząd Banku serdecznie zaprasza członków na Zebranie.

 

Projekt porządku  Zebrania  Grupy Członkowskiej:

 

1.       Otwarcie Zebrania.

2.       Wybór przewodniczącego i sekretarza Zebrania w głosowaniu jawnym.

3.       Sprawdzenie  listy obecności przez przewodniczącego  Zebrania.

4.       Przedstawienie projektu Regulaminu Zebrania i porządku obrad.

5.       Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Zebrania i porządku obrad.

6.       Przedstawienie sprawozdania z działalności Banku  w roku 2018,  wykonania uchwał ZP oraz wniosków z poprzedniego Zebrania Grupy Członkowskiej.

7.       Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2018.

8.       Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej  za rok 2018, w tym ocena stosowania Polityki Ładu Korporacyjnego oraz ocena funkcjonowania polityki wynagrodzeń.

9.       Przedstawienie spraw, które będą przedmiotem uchwał Zebrania Przedstawicieli.

10.   Rozpatrzenie  sprawozdań Zarządu i Rady, sprawozdania finansowego, uchwalenie  wniosków i opinii przez  zebranych Członków.

11.   Odczytanie  protokołu z Zebrania  Grupy przez sekretarza Zebrania i podjęcie uchwały w sprawie jego przyjęcia.

12.   Zamknięcie Zebrania Grupy Członkowskiej.

                                                                                                       

                                                                                                        Zarząd Banku